วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2553

แถลงการครูเอก

Download แผนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์


เป็นแผนการสอนที่ผมรวบรวมไว้น่ะครับ น่าจะมีประโยชน์ แต่ต้องนำเนื้อหาไปปรับใช้ให้เข้ากับการสอนของแต่ล่ะคนอีกทีนะครับ
แผนการสอน การสร้างเว็บไซต์   ดาวโหลด
แผนการสอน ฐานข้อมูลเบื้องต้น   ดาวโหลด
แผนการสอน การงานอชีพ ม.4-6    ดาวโหลด
แผนการสอน การเขียนโปรแกรมภาษาซี    ดาวโหลด
แผนการสอน คอม ม. 5   ดาวโหลด
แผนการสอน คอม ม. 5 เทอม 1   ดาวโหลด
แผนการสอน คอม ม. 1   ดาวโหลด
แผนการสอน คอม ม. 2   ดาวโหลด
แผนการสอน เทคโนโลยีและการออกแบบ   ดาวโหลด
แผนการสอน คอม ของ วพ   ดาวโหลด

ประวัติการสัมมนา ฝึกอบรม หรือศึกษาดูงาน

 

ประวัติการสัมมนา ฝึกอบรม หรือศึกษาดูงาน


ลำดับ
ที่
ชื่อหลักสูตร
อบรม/ดูงาน
ระหว่างวันที่ เดือน  พ.ศ.
รวมวัน
สถาน
ที่อบรม/
ศึกษา/
ดูงาน
หมายเหตุ
(เอกสารอ้างอิง)
1
เป็นวิทยากรให้การอบรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ E-Learning 25 – 26 กรกฎาคม 2552
2
โรงเรียน
บรรหาร
แจ่มใส
วิทยา 3
เกียรติบัตร
2
เครือข่ายครู สควค. ภาคกลาง ครั้งที่ 1 3 ตุลาคม 2552
1
สสวท. เกียรติบัตร
3
การจัดทำบทเรียน E-Learning 1-3 กันยายน 2552
3
โรงเรียน
บรรหาร
แจ่มใส
วิทยา 3
เกียรติบัตร
4
อบรมคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัตธรรม 19-21 ตุลาคม
2552
3
หอประ
ชุมสห
ปฏิบัติ
เกียรติบัตร
5
กิจกรรมสัปดาวิทยาศาสตร์ 18-20 สิงหาคม 2552
3
มหาวิท
ยาลัย
ราชฏัฎ
กาญจนบุรี
เกียรติบัตร
6
ค่ายเยาวชน ทีโอที ยังคลับ 25-27 ธันวาคม 2552
3
ค่ายเพชรรัชต์ เกียรติบัตร
7
งานศิปหัถกรรมนักเรียน 2552 21-23 ธันวาคม 2552
3
จังหวัดลพบุรี เกียรติบัตร
8
เป็นวิทยากร เรื่อง การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 9-10 กุมภาพันธ์ 2552
2
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 เกียรติบัตร
9
เป็นวิทยากร เรื่อง การซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 23 มกราคม 2553
1
โรงเรียน
บรรหาร
แจ่มใส
วิทยา 3
เกียรติบัตร
10
โอเพนซอร์สคิงบิกโรโบโค้ด 6-7 กุมภาพันธ์ 2553
2
โรงเรียน
พระปฐม
วิทยาลัย
เกียรติบัตร
11
การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 26 มีนาคม 2553
1
โรงเรียน
บรรหาร
แจ่มใส
วิทยา 3
เกียรติบัตร
12
อบรมครู Master Teacher (สาขาคอมพิวเตอร์) 3-12 พฤษภาคม 2553 11 มหาวิท
ยาลัย
เกษตร
ศาสตร์
วิทยา
เขตกำ
แพงแสน
เกียรติบัตร

 
13
ดูงานโรงเรียนนนทรีวิทยา กทม. 10 ก.ย. 2553 1 โรงเรียนนนทรีวิทยา    -

 

รับสอนคอมพิวเตอร์

รับสอนคอมพิวเตอร์ ทุกเรื่องที่คุณสนใจ ติดต่อ ครูเอกนรินทร์ โทร. 089-0745465 ด่านช้าง สุพรรณบุรี

E-Learning ครูเอกนรินทร์ อิ่มรสคลิกเพื่อเข้าเรียน
E-Learning ครูเอกนรินทร์ อิ่มรส

ภาระหน้าที่การสอน


1. ผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2552

การ ปฏิบัติงานที่ได้ดำเนินการ ในภาคเรียนที่ 1 / 2553
1.1 ปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
-  รหัส ง30249 วิชาภาษาซี
มัธยมศึกษาปีที่  5 จำนวน 7 ห้อง = 14 คาบ
-  รหัส ง20254 วิชาโปรแกรมเบื้องต้น (ภาษา Logo)
มัธยมศึกษาปีที่  1 จำนวน 3 ห้อง = 6 คาบ
-  รหัส ง40291 วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาปีที่  6 จำนวน 1 ห้อง = 2 คาบ
-   กิจกรรมลูกเสือ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
-   ชุมนุมค่ายคอมพิวเตอร์
-   กิจกรรมแนะแนว
รวม จำนวนคาบที่สอน  25  คาบ ต่อสัปดาห์


การปฏิบัติงานที่ได้ดำเนินการ ในภาคเรียนที่ 1 / 2552
1.1 ปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
-  รหัส ง30221 วิชาเทคโนโลยี (เพิ่มเติม)
มัธยมศึกษาปีที่  4 จำนวน 3 ห้อง = 6 คาบ
-  รหัส ง42103 วิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (ภาษาซี)
มัธยมศึกษาปีที่  5 จำนวน 7 ห้อง = 14 คาบ
-   กิจกรรมลูกเสือ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
-   ชุมนุมค่ายคอมพิวเตอร์
-   กิจกรรมแนะแนว
รวมจำนวนคาบที่สอน  23  คาบ ต่อสัปดาห์การปฏิบัติงานที่ได้ดำเนินการ ในภาคเรียนที่ 2 / 2552
1.2 ปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
-  รหัส ง30244 วิชาการนำเสนองานด้วยคอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาปีที่  4 จำนวน 3 ห้อง = 6 คาบ
-  รหัส ง42104 วิชาแอนิเมชันกับการสร้างสรรค์
มัธยมศึกษาปีที่  5 จำนวน 6 ห้อง = 12 คาบ
-  รหัส ง42103 วิชาภาษาจาวา
มัธยมศึกษาปีที่  5 จำนวน 1 ห้อง = 2 คาบ
-   กิจกรรมลูกเสือ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
-   ชุมนุมค่ายคอมพิวเตอร์
-   กิจกรรมแนะแนว
รวมจำนวนคาบที่สอน  23  คาบ